KÜLTÜR VARLIKLARI PROJESİ

(Bu projese kullanılan fotoğraflar tarafımdan silinmiştir.)

SİVEREK?İ İL YAPMA VE KALKINDIRMA
DERNEĞİ
SİVEREK

 

ŞANLIURFA İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

 URFA İLİ VE İLÇELERİ TAŞINMAZ KÜLTÜR ENVANTERİ VARLIKLARI BİLİMSEL ÇALIŞMANIN

SİVEREK BÖLÜMÜNÜN YAYINLANMASI
 PROJESİ

 

 HAZIRLAYAN; Koçali AYMAZ

(SİVİL-DER FAHRİ BAŞKANI)

 

PROJEYİ SUNAN; Muzaffer BAYRAM

Siverek?i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı
Web sitesi; www.siverekili.org           E-Mail; muzafferbayram@yahoo.com


GSM: 0507 560 59 9* ve 0533 965 04 12  

 

SİVEREK?İ İL YAPMA VE KALKINDIRMA
DERNEĞİ
SİVEREK

 

ŞANLIURFA İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

                                    

          İlişikte sunduğumuz ?URFA İLİ VE İLÇELERİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI  ENVANTERİ BİLİMSEL ÇALIŞMASININ SİVEREK BÖLÜMÜNÜN YAYINLANMASI PROJE??si için haritalama ve matbaada basılması için gereken 27.140.00 TL?lik ödeneğin ayrılmasını Sayın Meclisinizden arz ve teklif ederim.

         Saygılarımla. 06 Mayıs 2013

        Muzaffer BAYRAM

       Yönetim Kurulu Başkanı

                          

    URFA İLİ VE İLÇELERİ TAŞINMAZ KÜLTÜR ENVANTERİ VARLIKLARI BİLİMSEL ÇALIŞMANIN
SİVEREK BÖLÜMÜNÜN YAYINLANMASI PROJESİ

 

1.        GİRİŞ

 

Siverek?in BilinenTarihi

 

             Siverek, sönmüş Karacadağ volkan dağının üçüncü zamanının killi kireçli artıkları ile karışan tabakasının örttüğü sahada, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde kurulmuş tarihi bir şehirdir. Siverek, tarihinin çok eski devirlerinde Sümer, Akad, Eti, Kamuk, Asur, Murri, Mitani, Bizans, Sasani, Arap, Selçuklu ve Osmanlıların yönetiminde bulunarak zaman zaman da mahalli beylik ve hükümetlere başkentlik yapmış bir yerleşim yeridir.

 

            Ünlü coğrafyacı Batlamyus, buranın konttopolis şehri olduğunu iddia eder. Bizans impa ratoru Costantinus Diyarbakır?a aşağı ve yukarı Mezopotamya yöresinden gelecek hücumları önleyebilmek için şehrin ortasındaki yığma tepe üzerinde bir kale inşa ettirmiştir.

 

            Bu yığma tepe daha önceden Asurlular tarafından yapılan kalenin kalıntısıdır. Medlerin saldırısına uğrayan eski Asur kalesi yıkılıp yakıldığından bu kalenin enkazı üzerinde Bizanslılar, Diyarbakır? ı korumak amacı ile yeni kaleyi yaptırmışlardır. Daha sonra kale çeşitli saldırılar sonucunda yıkılmış ve SİVEREK köy haline gelmiştir.

            Zaman zaman İran ve Arap aşiretlerinin elinde kalan SİVEREK kalesi yol üzerinde bulunduğundan ticari, zirai sahada önem kazanan bir şehir oldu. MS. 626 yılından sonra Araplar SİVEREK kalesini fetih ettiler. Arap kumandanı Halit Bin Velit bu kaleyi eyalet yaptı. Ancak Diyarbakır? ın alınması üzerine eyalet merkezi SİVEREK? ten Diyarbakır? a geçti. MS. 1030 yılına kadar bir çok devletlerin egemenliğinde kalan ve saldırısına uğrayan SİVEREK, Bizanslıların saldırısına uğrayarak Urfa ile beraber Bizanslıların eline geçti.

Bütün Anadolunun Selçuklu Türklerinin eline geçmesini sağlayan 1071 Malazgirt savaşından sonra Melik Şah? ın emir erlerinden Bozan bey tarafından alınarak, 1097 yılında Urfa kontluğuna, 1200 yılından hemen sonra Musul Atabeyi Nurettin Zengi? ye bağlanmıştır.

Hülagü zamanında Moğol istilasına uğrayarak daha sonra 1400 yılında Timur istilasını görmüş ve 1426 yılında Mısır? lıların, 1435 yılında Akkoyunlu? ların  ve 1451 yılında İran? lıların eline geçmiştir.

Yavuz Sultan Selim?in Ridaniye savaşı dönüşünde 1517 yılında Osmanlıların eline geçen şehir, tekrar İran? lıların saldırısına uğramış ve 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlılara bağlanmıştır.

Siverek Yüksek Tahsil Gençlik Derneğinin Siverek isimli dergisinde Dr. Abdülkadir KARAHAN?ın yazısının bir bölümünde ? Vaktiyle tesadüf eseri olarak bu kartal yuvası kala?dan ele geçen küçük cam şişelerin dünyanın en eski kandilleri arasında özel bir mevkii olduğu eski çağ tarihçileri tarafından ileri sürülmüştür.?  denmektedir.

Yine Siverek Y.T.K.Derneğinin yayını olan KEKO dergisinde

Kemal Demirer? in Tarih açısından Siverek isimli makalesinde de ? Siverek? in tarihinin Neolitik çağa dayandığını ve vesikalardan anlağımıza göre Siverek? in M.Ö. 1700 ? lere kadar inen tarihinin olduğunu cesaretle söyleyebiliriz.  Prof. Dr. Fıruzan Kınal? ın Eski Anadolu tarihinde bahsettiği ve arkeolojik kazılar yapılmaması yüzünden yerleri tespit edilemeyen şehirlerden birinin Siverek olduğunu hatta Prehistorya? ya ışık tutacak Waşşugani şehrinin Siverek altında yattığını iddia edebiliriz.?  demektedir.

 

Siverek Adının Menşei: Siverek tarihi milattan öncelerine dayanmaktadır. Fakat bu dönemden günümüze ait kesin bir bilgi olmamakla beraber en önemli bilgilerden biri Arapça kaynaklar arasında yer almakta ve yazarı Türk olan Viranşehir Kadısı Abdülcelilzade Zühtü Efendi? nin Keşkül adlı elyazması kitabıdır.

Kitapta Siverek? le ilgili kuruluş sebebinden bahsedilmiş. Kitapta Siverek? in kuruluşunun o zamanki İran Eşkaniyen Mülkünün Diyarbakır? ı ele geçirmesinin ardından buranın korunabilmesi için toprağın kızıllığından dolayı  ?Surk? adıyla geçer.

SENN, SÜVEYDA (SİVEREK) Araplar bölgenin fethedildiği dönemlerde Siverek bir diş gibi kaldığı için buraya diş anlamına gelen ?Senn? ya da Siyah taşlardan dolayı ?SÜVEYDA? adını vermişlerdir.

SÜVEYDA kalbde var olduğu sanılan siyah noktadır. Hakkın  tecelli ettiği yerdir. Bu isimden anlaşılacağı gibi Siverek? in önceden bir ilim ve irfan yuvası olduğu, bilimin çok geliştiği anlaşılmaktadır.

Sümer, Hitit, Akat? lar Siverek? e Sevavorah
Asur, Hurri, Mittani? ler Siverek? e Sevavorak
Sasaniler? de Siverek?e  Sebaberek
Araplar? da Siverek? e Süveyda demişlerdir.
Milattan önceki kavimler ise Sıklıs ve Kınapa isimleri vermişlerdir.
Bazı kaynaklar ise Kinabe diye bahsetmektedir.

   

(1925 Vali ve erkânı)                                               (1925 Devlet salnamesi)


Siverek? in Mutasarıflık ve Vilayet olması:

Siverek Osmanlılar döneminde çok imar görmüş, camii, medrese, han, hamam ve çarşılar yapılarak kalesi tamir edilmiştir. Osmanlıların son zamanında 1908 tarihinde Mutasarıflık olan SİVEREK? e Viranşehir bağlanarak Diyarbakır?a bağlanmıştır.  Daha sonraki yıllarda 1918 Çermik? te ilçe olarak Siverek? e bağlanmıştır. Bu günkü Hilvan (Kara curun)  ilçesi ile bu günkü Ceylan Pınar ilçesi o tarihte Siverek Vilayetinin birer nahiyeleri idi.

                       

1893 Osmanlı nüfus sayımlarında toplam nüfus 30.713, 1905 Dıyarbekir Vilayet salnamesinde ise 35.000 olduğu kayıt edilmiştir.

Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk anayasanın kabul edilmesi ile Osmanlının bağımsız sancakları Vilayet olarak kabul edilince diğer iller gibi Siverek? de genç Cumhuriyetin bir Vilayeti olarak idari taksimatta yerini almıştır.

(1925 Yılı Siverek İL haritası)

 Birinci Dünya Savaşında ve kurtuluş savaşında Sivereklilerin katkısı:

Birinci Dünya savaşında SİVEREKLİLER hemen hemen tüm cephelerde şehit vermişlerdir..

Gaziantep? in kurtuluşunda ve Kurtuluş savaşına Siverekliler bil fiil katılarak ellerinden geleni yaparak gazi ve şehitler vermişlerdir.

Şanlıurfa? nın Kurtuluşunda Siverek ilinin katkıları:

7 Mart 1919? da Urfa? da başlayan İngiliz işgali, daha sonra 1 Kasın 1919? da yerini Fıransız? lara bıraktı. İşgale karşı gerek örgütlenme, gerekse fiili mücadele de SİVEREK? in belirgin etkisi ile olabilmiştir. 

Daha İngiliz işgali sürerken SİVEREKLİ Ali efendi Kuvai Milliyenin teşkilinde ilk çalışmalara başlamış, gerek Ali Rıza Bey ve gerekse Ali Saip Beylere yardımcı, hatta yol gösterici olmuştur. Bu nedenle de bu Ali efendi Fransızlar tarafından tutuklanmıştır. İşgal güçlerince izlenen Kuva-i Milliye önderlerinin sığındıkları tek emin yer SİVEREK olmuştur.

Urfa?nın kurtuluşunda cephane, silah ve ilaç masrafları da yine SİVEREKLİLER tarafından karşılanmıştır. Urfa savaşlarında Mehmet ağa ile yeğeni Sakıp Gürmen 150 , Zülfükar ağa oğlu Bozan 80, Karahanlı Paşa 30, Rüştü Küçükömer 30, Mustafa ve İbrahim Köran 20, Siverekli Şıhanlı aşireti reisi Hacı Ömer Cevheri 100 toplam 410 silahlı kuvvetle  SİVEREKLİLER katılmış ve bir o kadar silahlı gücün de sürekli hazır bulundurulduğu belirtilmektedir.

Aşiret liderlerinin sürgün edilmesi ve Siverek?in ilçe yapılması:

Siverekli gerektiğinde sürekli devletin yanında yer almasına rağmen 1926 yılında aşiret liderleri sürgüne gönderilmiştir.

Siverek? in ilçe yapılması:

Siverek birinci T. B. M. M.? ne 6 milletvekili ile temsil edilmiştir. Birinci T. B. M. M.? ne bir il 1  Milletvekili ile, iki il 2 Milletvekili ile, üç. il 3 Milletvekili ile, dört il 4 Milletvekili ile, on dört il 5 Milletvekili ile,on dokuz il 6 Milletvekili ile, on il 10 Milletvekili ile, dört il 8 Milletvekili ile, üç il on Milletvekili ile ve bir il 12 Milletvekili ile temsil edilmiştir.

Birinci T. B. M. M. ?de Urfa ilini 4, Diyarbakır ilini 6, Adana ilini 5 Gaziantep ilini de 6 Milletvekili temsil ediyordu. (Türk Dünyası dergisi Haziran 1995)

Ünlü yazarlarımızdan Rauf Tamer bir makalelerinde merhum dedelerinin ilk meclisi Mebusana Siverek Milletvekili olarak katıldığını yazmışlardı.

1925 yılında isyana karşı koyan Siverekli aşiret liderlerinin yanında Siverek vilayeti de cezalandırılarak  1926 yılında çıkarılan Teşkilatı Mülkiye Kanunu ile SİVEREK ilçe yapılarak Urfa iline bağlandı.

                       

                                   (Tarihi Siverek Sancağı)


Başvekalet Kalemi Mahsus Müdüriyetinin 13 Mayıs 1926 tarih ve Adet: 6/2041sayılı, Teşkilatı Mülkiye Hakkında Başvekaletten Gelen (1/955) Numaralı Kanun layihası ve Dahiliye ve Muazene Maliye Encümenleri Mazbataları başlıklı kanun tasarısında Siverek? in ilçe yapılması ile ilgili gerekçe aynen şöyledir.

                       

(1930 yılında Siverek Vilayeti olarak yapılıp Türk Hava Kurumuna bağışlanan 


Siverek Uçağı)


?Siverek Vilayeti

Siverek?in menfaati araziye ve münasebatı umumiyeleri itibariyle yekdiğerinden ayrılmış olan Viranşehir?den başka kazası olmaması ve merkezinin vilayete layık ve kafi bir kabiliyet ve mazhariyette bulunmaması hasebiyle Viranşehir?in münasebası tabiiye ve enzicel ahali ve bilhassa hududu maili ile olan alakası itibariyle Urfa?ya ilhakı tensip edilmiş ve bu suretle mülhak kazası kalmayan Siverek?in Çermik kazasını ikiye ayıran ve kışın gayri kabili mürur bir hale getiren kızılculuk çayının cenubundaki kurası ilhak edilmek ve Siverek?in cenubundaki kuradan bu kısmı yeni teşekkül eden Hilvan kazasına verilmek suretiyle münsebatı daime ve iktisadiyede bulunan Urfa?ya rapt ve ilhakı muvafık görülmüştür?

            Bu kanunun 26/6/1926 tarih ve 404 sayılı resmi gazetede yayınlanmış ve 877 numaralı kanundur.

Bu kanunla Üsküdar, Beyoğlu, Çatalca, Gelibolu, Genç ve Ergani, Ardahan, Siverek, Kozan, Muş ve Dersim vilayetleri ilçe yapılmıştır.

            Kanun T.B.M.M. genel kurulunda oylanırken Siverek Milletvekili Halil Fahri Bey? de kabul oyu kullanmıştır. Siverek Milletvekili Kadri Ahmet Bey? le Mahmut Bey Meclis oturumuna katılmamışlardır.

            Bu kanunla bazı ilçeler nahiye yapılmış, bazı nahiyeler de ortadan kaldırılmışlardır.

            Bu kanun Siverek? in gerilemesine, vatandaşlarının başka il ve ilçeler göç etmelerine neden olan çok önemli ve talihsiz bir kanundur.

YUKARIDAKİ TARİH YTERLİ OLMADIĞI
          GİBİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

 

Kentimiz Siverek?in köklü tarih ve kültür birikimine sahip olmakla beraber işlenmeyen ham topraklar gibi gerekli araştırmalar yapılmadığı için kentimizin gerçek tarihi hakkında bilgilere sahip değiliz.

 

Oysa ilk insanların yaşadığı ve yerleşip önemli kültürler oluşturdukları, ilk buğdayın karaca dağda yetiştirildiğine ilişkin tarihi keşiflerin yapıldığı Mezopotamya diye tabir edilen Dicle ve Fırat arasında yer alan Siverek?in de araştırdığında çok önemli tarihi bilgilere ve keşiflere sahne olmaması için hiçbir nedenin olmadığını düşünüyoruz.

 

Bu projenin hazırlanmasındaki amaç, TÜBİTAK, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesinin ortak projesi olan ?Urfa ve İlçeleri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Bilimsel Çalışma??nın Siverek bölümünün matbaada basılarak kamuoyu ve bilim adamlarına tanıtılması, arkeolojik kazılar yapılarak dünya insanlarına armağan edilmesine yöneliktir.

 

2.      PROJENİN SAHİBİ, ADI VE UYGULAMA YERİ

 

           Projenin sahibi Siverek?i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİL-DER)  olup projenin adı ?URFA İLİ VE İLÇELERİ TAŞINMAZ KÜLTÜR  VARLIKLARI ENVANTERİ BİLİMSEL ÇALIŞMANIN SİVEREK BÖLÜMÜNÜN YAYINLANMASI PROJESİ? olup uygulama yeri Siverek?tir.

 

3.      PROJENİN GEREKÇELERİ VE AMACI

     Kentimiz Siverek tarihte birçok medeniyetleri sinesinde barındırmakla birlikte bölgemizde bilimsel araştırmalar yapılmadığından kentimizle ilgili tarihi geçmişi hakkında sağlıklı bilgilere sahip olmadığımızı üzülerek söylemek isteriz.

 

TÜBİTAK projesi kapsamında Şanlıurfa Valiliği ile Harran Üniversitesinin ortak olduğu proje olan ?ŞANLIURFA İLİ VE İLÇELERİNİN ARŞİV ÇALIŞMASI? konulu Harran Üniversitesinin bilim adamları Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Yard. Doç. Dr. Gül GÜLER ve Yard. Doç. Dr. Bahattin ÇELİK tarafından 2012 yılında kent Merkezide ve kırsalında yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda çok önemli keşiflerin yapıldığını sevinçle şahit olduk

 

KENT MERKEZİNDEKİ MİMARİ YAPILAR VE ÖREN YERLERİ

 

         KIRSALDA KEŞİF EDİLEN ÖRENYERLERİNDEN BAZILARI

  

Projenin Siverek bölümü ile ilgili çalışmalar 2012 yılında bilim adamlarımız tarafından bitirilmiş olup haritalama çalışmalarının yapılması.

 

TUBİTAK ve ortakları olan Şanlıurfa Valiliği ile Harran Üniversitesi tarafında proje için ayrılan finansman bittiğinden 2 bölümden oluşan ?ARKOLOJİK  ALANLAR  BÖLÜMÜ? ve ?MİMARİ ALANLA R  VE YAPILAR BÖLÜMÜ??lerinin kitap şeklinde matbaada basılması aşamasına getirilmiştir.

  

Araştırma ile ilgili bilimsel eserlerin basılması halinde kentimiz tarihinin 12.000

  

yıllara kadar gideceğinden çok önemli tarihi bilgi ve bulgulara kavuşacağından Şanlıurfa ilinin ve kentimizin turizmine çok önemli katkıda bulunacağına inanmaktayız.

 

    KIRSALDA BULUNAN BAZI DOĞAL GÜZELLİKLER

   

4.      PROJENİN HEDEF GRUPLARI

 

Projenin hedef grupları, arkeoloji ile ilgilenen üniversiteler ve bilim adamları, tarihi Siverek kenti ile Şanlıurfa ilinin vatandaşları ve dünya insanlarıdır.

4.     PROJENİN HEDEFLERİ

 

Harran Üniversitesinin bilim adamları Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Yard. Doç. Dr. Gül GÜLER ve Yard. Doç. Dr. Bahattin ÇELİK tarafından kent merkezi ve kırsalında yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda çok önemli keşiflerin yapılması kentimiz ve ilimizin tarihine ve turizmine önemli gelişme ve canlılık meydana getireceği gibi dikkatleri Göbekli Tepe?den sonra ikinci defa Şanlıurfa iline ve Siverek?e çekmeyi başaracağımıza inanmaktayız.

 

TÜBİTAK, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesinin ortak projesi olan ?Urfa ve İlçeleri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Bilimsel Çalışma??nın Siverek bölümünün matbaada basılarak kamuoyu ve bilim adamlarına tanıtılarak arkeolojik kazıların yapılarak bulunacak tarihi kültür varlıklarının dünya insanlarına armağan edilmesine gerektiğine inanmaktayız.

 

Projenin hedefi, Siverek kentinin tarihi 7.000 yıllardan 12.000 yıllara kadar gideceğinden dünya tarihine ikinci ve çok önemli tarihi eserlerin Şanlıurfa Göbekli Tepe?den sonra Siverek?ten de çıkacak ikinci bilgi ve bulgularla Şanlıurfa ilinin kültür başkenti çalışmalarına önemli ivmeler kazandıracaktır.

 

Bu nedenle de kentimizde tarih turizminin gelişimi sonucunda yeni yeni kazanç kapılarının açılması ile kentimizin ve Şanlıurfa iline dolayısıyla da ülke ekonomisine katkıda bulunacağına inanmaktayız.

 

Bu proje de yukarıdaki duygu ve düşüncelerle uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

 

5.     PROJENİN TEMEL ETKİNLİKLERİ

 

Proje 4 aşamadan oluşmaktadır.

 

1.      -Birinci aşama, bulunan kültür varlıklarının haritacı uzmanlar tarafında haritalanması.

 

2.      İkinci aşama, ?ARKOLOJİK  ALANLAR  BÖLÜMÜ??nün matbaada kuşe kağıda renkli ofset baskı ile basılması.

 

3.      Üçüncü aşama, ?MİMARİ ALANLA R  VE YAPILAR BÖLÜMÜ??nün matbaada kuşe kâğıda renkli ofset baskı ile basılması.

 

4.      Konu ile ilgili akademik çevrelerle, ilgili resmi ve özel kurumlara ve medyaya tanıtarak arkeolojik kazı yapılması çalışmaları yapmak.

 

6.     ORTAKLARIN PROJEDEKİ ETKİNLİKLERİ

 

Proje sahibi Siverek?i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği olmakla birlikte projeye finansal destek sağlayarak Şanlıurfa İl Genel Meclisi olmalıdır.

 

  1. PROJENİN UYGULAMA İŞBİRLİĞİ

 

Projenin uygulanması Siverek?i Vilayet Yapma ve kalkındırma Derneği tarafından yapılacaktır.

 

İşbirliği yapılacak kurumlar, İl Genel Meclisi Başkanlığını temsilen İl Genel Meclis Üyesi Sayın Mehmet YAVUZASLAN, ve İl Özel İdare Müdürlüğü.  

 

İşbirliği yapılacak kişiler, bilimsel araştırmayı yapan Harran Üniversitesinin bilim adamları Sayın Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Sayın Yard.Doç. Dr. Gül GÜLER ve Sayın Yard. Doç. Dr. Bahattin ÇELİK,

 

 İle işbirliği yapılarak proje uygulaması gerçekleştirilecektir.

 

8.     TOPLAM PROJE SÜRESİ

 

Projenin toplam süresi İl Genel Meclisi tarafından finansman sağlandığı tarihten başlayarak 6 ay içerisinde proje sonuçlandırılması düşünülmektedir.

 

9.     PROJENİN HEDEF GRUPLAR ÜZERİNDEKİ BEKLENEN ETKİSİ

 

Projenin uygulanması ile Siverek halkının ezici il idaresi tarafından ilgisizlik ve sahipsizlik nedeni ile morali bozuk olan Siverek halkına moral kazandırılacak ve motive edilmiş olunacaktır.

 

      Projenin uygulanması ile il idaresinin Siverek?e sahip çıktığının en önemli kanıtlarından birisi olacak diye düşünüyoruz.

 

      Kentimizde yapılacak arkeolojik kazılarda bulunacak tarihi eserler kentimizin ve ilimizin tarihine ve turizmine önemli kazanımlar elde edeceğinden birçok vatandaşlarımıza kazanç kapıları kazandırılmış olunacaktır.

 

 

10.                       İZLEME VE DEĞERLENDİRME

 

Matbaada basılan keşif niteliğindeki ?ARKOLOJİK  ALANLAR  BÖLÜMÜ? ve ?MİMARİ ALANLA R  VE YAPILAR? bölümlerinden oluşan iki kitabı, akademik düzeyde kurulan ve kurulmaya çalışılan ilişikler ve medyada yapılacak tanıtımlar proje sahibi SİVİL-DER, İl Genel Meclisini temsilen İl Genel Meclis Üyesi Sayın Mehmet YAVUZASLAN,  İl Özel İdaresi ve bilimsel eserleri hazırlayan bilim adamları tarafından değerlendirilecektir.

 

 

  1. YAYINLAR VE DİĞER PROJE ÜRÜNLERİ

 

Yayınlar sadece matbaada basılacak olan ?ARKOLOJİK  ALANLAR  BÖLÜMÜ? ve ?MİMARİ ALANLA R  VE YAPILAR BÖLÜMÜ? isimli iki kitap olup proje ile ilgili ürün bulunmamaktadır.

 

12.                       PROJENİN BÜTÇESİ VE PAYLAŞIM

 

1. Arkeolojik alanlar ile mimari yapıların haritalanması.

 

 2. ARKOLOJİK  ALANLAR  BÖLÜMÜ, 500 sahife, iç, dış renkli, iç 135 gram kuşe kâğıt, kapak 350 gram kuşe selefon, Amerika cilt 500 adet kitap basılacak.

 

3. MİMARİ ALANLA R  VE YAPILAR BÖLÜMÜ, 500 sahife, iç, dış renkli, iç 135 gram kuşe kağıt, kapak 350 gram kuşe selefon, Amerika cilt 500 adet kitap basılacak.

 

YAPILACAK İŞİN ÇEŞİDİ

ADEDİ

FİYATI

TUTARI

&18 KDV

TOPLAM

Bilimsel kitabın haritalanması

 

7.000.00

7.000.00

1.260.00

8.260.00

Mimari Alanlar kitabı

500

8.000.00

8.000.00

1.440.00

9.440.00

Arkeolojik Alanlar kitabı

500

8.000.00

8.000.00

1.440.00

9.440.00

 

 

 

Toplam

 

27.140.00

 

Proje bütçesi 27.140.00 TL olup İl Genel Meclisi tarafından il bütçesinden ödenmesi önerilmektedir.

 

13.                       SONUÇ

 

Yukarıda da arz ve izah ettiğimiz üzere,

 

Kentimiz Siverek?in köklü tarih ve kültür birikimine sahip olmakla beraber işlenmeyen ham topraklar gibi gerekli araştırmalar yapılmadığı için kentimizin gerçek tarihi hakkında bilgilere sahip değiliz.

 

Oysa ilk insanların yaşadığı ve yerleşip önemli kültürler oluşturdukları, ilk buğdayın karaca dağda yetiştirildiğine, ilk yerleşim yerlerinin bölgemizde olduğuna ilişkin bilgi ve bulguların aynında yine bölgemizde bulunan önemli arkeolojik alanların çevremizde bulunması gibi önemli bilimsel keşifler yapılmıştır.

 

Son yıllarda da ilimizde bulunan GÖBEKLİ TEPE ile de dünya tarihinde önemli bir gelişme meydana gelmiştir.

 

Bu buluşlardan sonra TÜBİTAK, Şanlıurfa Valiliği ile Harran Üniversitesinin ortak projesi olan ve bu projenin temel dayanağı olan Harran Üniversitesinin bilim adamlarından Sayın Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Sayın  Yard.Doç. Dr. Gül GÜLER ve Sayın Yard. Doç. Dr. Bahattin ÇELİK tarafından kentimiz Siverek?te yaptıkları bilimsel araştırma sonucunda yapılan keşif sonucunda Siverek tarihinin 12.000-900 yıllara kadar gideceği tespit edilmiştir.

 

 ?Urfa ve İlçeleri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri ? projesi kapsamında yapılan bilimsel Çalışma Siverek bölümünün matbaada basılarak kamuoyu ve bilim adamlarına tanıtılması, arkeolojik kazılar yapılarak dünya insanlarına armağan edilmesin kentimiz Siverek için olduğu gibi Şanlıurfa ili ile ülkemiz turizmi için de çok önemli olduğuna inanıyoruz.

 

Yapılan bu keşiflerin arkeolojik kazılarla desteklenmesi halinde Şanlıurfa ilinin turizminin çeşitlendirilmesi bakımından önem arz edecektir diye düşünüyoruz.

 

Proje konusu projenin Siverek bölümlerinin basılarak matbaada basıldıktan sonra kamuoyu ve bilim adamlarına tanıtılarak arkeolojik kazıların yapılarak bulunacak tarihi kültür varlıklarının dünya insanlarına armağan edilmesine gerektiğine inanmaktayız.

 

Projenin hedefi, Siverek kentinin tarihi 7.000 yıllardan 12.000 yıllara kadar gideceğinden dünya tarihine ikinci ve çok önemli tarihi eserlerin Şanlıurfa Göbekli Tepe?den sonra Siverek?ten de çıkacak ikinci bilgi ve bulgularla Şanlıurfa ilinin kültür başkenti çalışmalarına önemli ivmeler kazandıracaktır.

 

Bu nedenle de kentimizde tarih turizminin gelişimi sonucunda yeni yeni kazanç kapılarının açılması ile kentimizin ve Şanlıurfa iline dolayısıyla da ülke ekonomisine katkıda bulunacağına inanmaktayız.

 

Yukarıda sunduğumuz duygu ve düşüncelerle uygulanmak üzere hazırlanan proje için Şanlıurfa İl Genel Meclisi Başkanlığı tarafından il bütçesinden finansman ayrılması için gerekli kararın verilmesini takdirlerinize saygı ile arz ve teklif ederim. 06 Mayıs 2013

 

 Muzaffer BAYRAM
Siverek?i Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanı
Web sitesi; www.siverekili.org           E-Mail; muzafferbayram@yahoo.com
GSM: 0507 560 59 9* ve 0533 965 04 12  

']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();